Biogaz – jest to gaz palny, który jest produktem fermentacji anaerobowej związków pochodzenia organicznego, np. biomasa, ścieki, gnojowica, odpady przemysłu rolno-spożywczego, odpady komunalne, odchody zwierząt. Nieoczyszczony biogaz składa się w około 35 % z dwutlenku węgla i 65 % z metanu oraz domieszki innych gazów (takich jak np. siarkowodór, tlenek węgla), a wartość opałowa biogazu waha się w granicach 17-27 MJ/ m3 (w warunkach normalnych, czyli 0°C) i zależy głównie od zawartości metanu.

Biogaz ma szerokie zastosowanie:

  • wykorzystuje się go głównie w Indiach, Chinach, Szwajcarii, Francji, Niemczech i USA jako paliwo dla generatorów prądu elektrycznego (ze 100mł biogazu można wyprodukować około 540-600 kWh energii elektrycznej),
  • jako źródło energii do ogrzewania wody, a po oczyszczeniu i sprężeniu jako paliwo do napędu silników (instalacje CNG).

Czasami biogaz określa się jako agrogaz, zwłaszcza jeżeli uzyskujemy go z gnojowicy lub obornika. Z 1mł gnojowicy można uzyskać w przybliżeniu 20mł biogazu, natomiast z 1mł obornika nawet 30mł. Pozostałość po fermentacji stanowi cenny nawóz. Na składowiskach odpadów biogaz wytwarza się samoczynnie, stąd nazwa gaz wysypiskowy. Obecnie na wysypiskach instaluje się systemy odgazowujące. Nowoczesne składowiska posiadają specjalne komory fermentacyjne lub bioreaktory, w których fermentacja metanowa odpadów odbywa się w stałych temperaturach 33-37°C dla bakterii metanogennych mezofilnych, rzadziej 50-70°C dla bakterii termofilnych oraz przy pH 6,5-8,5 i odpowiedniej wilgotności.