O Nas

Serwis powstał w troscę o środowisko i głównie ma na celu poprawę wykorzystania zasobów energii jakie możemy użytkować. Postaramy się na tej stronie przybliżyć różne paliwa alternatywne.

Czytaj Więcej >>

Popularne Artykuły

Zapisz się do kanału RSS

Paliwa alternatywne

To doskonały sposób na skorzystanie z innych źródel energii. Często podratujemy nasze portfele i poożemy środowisku.

Archive for Styczeń, 2009

12
Sty

Biomasa jako źródło energii odnawialnej

Poprzez fotosyntezę energia słoneczna jest akumulowana w biomasie, początkowo organizmów roślinnych, później w łańcuchu pokarmowym również organizmów zwierzęcych. Energię zawartą w biomasie można wykorzystać dla celów człowieka, podlega ona przetwarzaniu na inne formy energii poprzez spalanie biomasy lub spalanie produktów jej rozkładu. W wyniku spalania uzyskuje się ciepło, które może być przetworzone na inne rodzaje energii m.in. na energię elektryczną. Biomasa jest jednym z najbardziej obiecujących źródeł energii odnawialnej w Polsce.

Read the rest of this entry »

10
Sty

Biomasa jako pojęcie ogólne

Biomasa – jest to masa materii zawarta w organizmach zwierzęcych lub roślinnych w momencie pomiaru. Można ją wyrazić w kilku jednostkach: tzw. świeżej masy (naturalna masa organizmów), tzw. suchej masy (masa bezwodna), węgla organicznego, Biomasa podawana jest w odniesieniu do powierzchni (w przeliczeniu na metr lub kilometr kwadratowy) lub objętości (np. w środowisku wodnym – metr sześcienny). Pozwala nam ustalić biomasę wytworzoną przez populację lub wielogatunkowy zespół organizmów danej przestrzeni, np. biomasę ryb w stawie.

Read the rest of this entry »

07
Sty

Odnawialne źródła energii

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii stanowi istotny składnik w działaniach służących zapobieganiu globalnemu ociepleniu klimatu. Jednocześnie tworzenie odnawialnych źródeł energii to ważny czynnik rozwoju lokalnego: – umożliwia budowanie wartości dodanej przy wykorzystaniu lokalnych zasobów, – kreuje miejsca pracy i nowe więzi społeczne, – posiada szczególnie korzystne warunki dla wykorzystania niektórych rodzajów odnawialnych źródeł energii.

Read the rest of this entry »

02
Sty

Energia słoneczna

Energia słoneczna – jest energią, zaliczaną do odnawialnych źródeł energii. Elektrownie słoneczne mogą opierać się na różnych procesach konwersji energii. Można tego dokonać:

  • bezpośrednio w ogniwie fotowoltaicznym,
  • pośrednio, przetwarzając promieniowanie słoneczne na ciepło, a ciepło na energię elektryczną.

W polskich warunkach, szczególną przydatność mają kolektory słoneczne, które służą do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, a także wody basenowej.

Read the rest of this entry »

01
Sty

Biogaz

Biogaz – jest to gaz palny, który jest produktem fermentacji anaerobowej związków pochodzenia organicznego, np. biomasa, ścieki, gnojowica, odpady przemysłu rolno-spożywczego, odpady komunalne, odchody zwierząt. Nieoczyszczony biogaz składa się w około 35 % z dwutlenku węgla i 65 % z metanu oraz domieszki innych gazów (takich jak np. siarkowodór, tlenek węgla), a wartość opałowa biogazu waha się w granicach 17-27 MJ/ m3 (w warunkach normalnych, czyli 0°C) i zależy głównie od zawartości metanu. Read the rest of this entry »